Author = Milad Shakouri Kalfati
Dynamic investigation of hydrocarbon proton exchange membrane Fuel Cell

Volume 4, Issue 3, September 2017, Pages 219-230

Milad Shakouri Kalfati; Aida Karimi; Soosan Rowshanzamir